حجت الاسـلام والمسـلمـین
سیدعلیرضا تراشیون
T a r a s h i u n . i r
تلفن تماس : 38909070-025
نشـانی: قـم، نیـروگاه، خیابان توحیـد
18 متری جوادالائمه، خیابان طباطبایی،
کوچه3، پلاک 17پایگاه رسمی استاد تراشیون