مدارس

استاد سید علیرضا تراشیون

مدارس استاد تراشیون

مدارس استاد تراشیون در استان قم ۱.دبیرستان تربیت حسینی دوره اول – پسرانه شماره تماس : ۰۲۵۳۲۹۳۰۸۷۲۰ ۲.دبستان تربیت حسینی – پسرانه شماره تماس : ۰۲۵۳۲۹۱۳۰۱۸ ۳.پیش دبستانی مصباح الهدی…